30 Tháng 4 BuồnLời bài hát: 30 Tháng 4 Buồn - Tác giả: Nguyễn Nam Việt
Anh có nhớ không anh
Vào một tháng tư buồn
Nây đen phủ muôn nơi
Ngày nước Việt tang tóc
Em có nhớ không em
Một ngày tháng tư buồn
Vành khăn trắng em mang
Buồn duyên kiếp lỡ làng

Đất nước khắp chốn
Đã nhuộm màu đỏ rực trời
Hận thù vời vợi vì Nam Bắc chia tình người
Biết bao người ra khơi
Đã không tìm đến bến
Biết bao người trốn thấy
Chốn lao tù tối âm u

Đất nước khắp chốn
Tiếng oan hừng đã ngụp trời
Ngàn người bỏ mình vùng kinh tế xa mịt mù
Đến bao giờ cho anh
Thắp lên niềm tin yêu
Đến bao giờ cho em
Thấy được một lần

Xin ghi khắc trong tim
Vì nghiệt ngã ta bại trận
Noi gương đấng anh linh
Ngàn đời sau vẫn nhớ
Khi đất nước điêu linh
Anh hăng hái lên đường
Khi đất nước tan hoang
Thà tuẩn tiết không hàng

Xin vinh danh anh Nam
Anh Hai anh Hưng hiên ngang
Xin vinh danh anh Phú
Các anh vì quê hương
Làm sáng xanh nước Việt hùng
Ai có nhớ chăng ai
30 tháng 4 buồnBài Tương tự